HuurcontractenEen contract moet je altijd lezen. Om te weten waar het in dat contract allemaal gaat, kan je ook even dit lezen.

Huurcontracten
Een contract moet je altijd lezen. Om te weten waar het in dat contract allemaal gaat, kan je ook even dit lezen.

Huurovereenkomst

Dit modelhuurcontract van het Limburgs kamerbestand, met een huurtermijn van maximum 11 maanden, garandeert een goed evenwicht tussen de rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder. Bij eventuele problemen en geschillen kun je bovendien beroep doen op de huisvestingsdienst van je onderwijsinstelling om te bemiddelen. Vul het modelhuurcontract samen met de verhuurder in en laat zeker niet toe dat extra financiële verplichtingen (bijvoorbeeld supplementen) worden vastgelegd in een aparte bijlage.

Het modelhuurcontract bestaat uit 4 exemplaren: één voor de verhuurder, één voor de student, één voor het registratiekantoor en één voor de huisvestingsdienst. Het exemplaar bestemd voor de huisvestingsdienst van je onderwijsinstelling moet je uiterlijk vóór 31 oktober van het lopende academiejaar afgeven. Om in aanmerking te komen voor de gratis verzekering brand/BA en voor een eventuele woontoelage dien je het modelhuurcontract te gebruiken.

Huurprijs

De huurprijs is afhankelijk van de grootte en het comfort van de kamer en of alle kosten zijn inbegrepen of niet. De huurprijs, vermeld in het contract, mag niet verhoogd worden tijdens de huurperiode. De gemiddelde huurprijs voor een kot in Hasselt, Diepenbeek of Genk bedraagt ongeveer € 275.

Als huurder ben je verplicht tijdig je huurgeld te betalen. Als je niet met de bank overschrijft maar contant betaalt, vraag dan een bewijs van betaling aan de verhuurder. In de huurovereenkomst moet duidelijk omschreven zijn welke kosten in de huurprijs zijn inbegrepen en welke kosten je apart dient te betalen. Indien de kosten voor elektriciteit, water... niet in de huurprijs begrepen zijn, moet er duidelijk afgesproken worden op welke manier die kosten berekend worden. Het voordeel van een all-in huurprijs is dat je op voorhand duidelijk weet welk bedrag je maandelijks dient te voorzien.

Waarborg

Bij het ondertekenen van een huurcontract word je in de regel gevraagd om een waarborgsom te betalen van ten hoogste twee maanden huur. De hoogte van de waarborg en de manier waarop die som betaald moet worden, dient duidelijk in de huurovereenkomst vastgelegd te worden. De verhuurder beslist of de waarborg contant wordt betaald of gestort wordt (dit kan eventueel op een geblokkeerde rekening). Als je contant betaalt, vraag dan een betalingsbewijs aan de verhuurder. De waarborgsom is bestemd als reserve voor schade door de huurder aangericht aan de kamer. Deze som kan nooit als huur worden aangerekend. Op het einde van de huurovereenkomst moet de verhuurder, na aftrek van eventuele kosten i.v.m. aangerichte schade, de waarborgsom terugbetalen. Verhuurders die met de modelhuurcontracten werken, dienen binnen de drie weken na de afgifte van de sleutels de waarborg of het resterend saldo terug te betalen.

Plaats- of boedelbeschrijving

Dit is een nauwkeurige, schriftelijke beschrijving van de staat waarin de woning zich bevindt. We raden studenten aan om een plaats- of boedelbeschrijving op te maken, zodat achteraf geen misverstanden kunnen ontstaan. Op het einde van de huurovereenkomst kan de staat van je kamer vergeleken worden met deze beschrijving. Defecten en gebreken die niet in de plaatsbeschrijving vermeld zijn, kunnen je dan aangerekend worden. Een plaatsbeschrijving moet opgesteld en ondertekend worden bij het begin van de huurperiode, voor de modelcontracten is dit tijdens de eerste 14 dagen van de huurperiode.

Huurperiode

Studenten die gebruik maken van het modelhuurcontract, huren voor een termijn van maximum 11 maanden. De student(e) mag de kamer ook bewonen tijdens de weekends en de schoolvakanties, tenzij dit anders in de huurovereenkomst is opgenomen. Indien je de kamer wenst te gebruiken tijdens de zomervakantie dan dien je dit overeen te komen met de verhuurder en zal je huur moeten betalen (volgens het modelhuurcontract: per dag 1/31ste van de huurprijs per maand). Verdere gegevens in verband met de huurperiode zijn terug te vinden in het modelhuurcontract.

Brandverzekering

Als je een kamer of studio huurt, dan ben je aansprakelijk voor de gevolgen van brand, waterschade of ontploffing in het gehuurde goed, behalve bij overmacht of door schuld van derden. Als huurder moet je dus, om je aansprakelijkheid te dekken, een brandverzekering afsluiten. De brandverzekering van de eigenaar dekt de huurdersaansprakelijkheid niet. Voor studenten met het modelhuurcontract is er door de dienst Studentenvoorzieningen (huisvesting) van de onderwijsinstellingen een collectieve polis afgesloten. Je geniet dus gratis van de verzekering op voorwaarde dat je een exemplaar van je modelhuurcontract vóór 31 oktober van het lopende academiejaar hebt binnengebracht bij deze dienst. Studenten die geen kamer uit het kamerbestand huren, moeten rekenen op een brandverzekeringspremie van ongeveer € 25 per jaar. De brandverzekering blijft gelden, ook als je verhuist.

Onderverhuren voor een korte periode

Ga je gedurende enkele maanden op uitwisselingsstage en wil je je kot onderverhuren aan een andere student, dan heb je een schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig. Deze schriftelijke toestemming bezorg je aan de huisvestingsdienst van je school en zij zetten de gegevens van je kamer op een aparte lijst (Erasmuslijst) in het kamerbestand. Let op! Dit is enkel van toepassing voor kamers die vanuit het kamerbestand komen.

Registratie

Vanaf 1 januari 2007 is de verhuurder verplicht om het huurcontract, kosteloos, te laten registreren. Ook de huurder kan (maar moet niet) het contract laten registreren indien hij/zij dat wenselijk acht. Het registratiekantoor registreert de inschrijving, die bevestigd wordt met een stempel op het huurcontract. Het huurcontract krijgt door deze registratie een zogenaamde “vaste datum” en bovendien wordt het contract “bindend voor derde partijen”. Dit is belangrijk zowel voor huurder als verhuurder. De huurder is vanaf deze “vaste datum” wettelijk beschermd tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar bij een verkoop van het verhuurde onroerend goed.

Wie een kamer huurt in Hasselt (Hasselt 1) of de randgemeenten van Hasselt en Diepenbeek (Hasselt 2), kan het huurcontract laten registreren bij de registratiekantoren, Voorstraat 41-45, Blok B, 3500 Hasselt, tel. 02 576 13 97. Wie een kamer huurt in Genk moet zich wenden tot de kantoren in de Dieplaan 12 in 3600 Genk, tel. 02 575 22 70.

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement vult meestal de huurovereenkomst aan. Hierin kunnen afspraken opgenomen worden rond gebruik van douches, verblijf tijdens de weekends, sorteren van afval... Het reglement moet duidelijk en uitdrukkelijk opgenomen worden in het huurcontract of als bijlage worden toegevoegd. De huurder wordt verondersteld het contract (en het reglement) gelezen te hebben vooraleer hij de huurovereenkomst ondertekent. Aanpassingen aan het huishoudelijk reglement na de ondertekening van het contract of huishoudelijk reglement zijn ongeldig. Het huishoudelijk reglement moet ook goed duidelijk en zichtbaar uitgehangen worden.

Domicilie

Studenten van de UHasselt, UC Leuven-Limburg en Hogeschool PXL kunnen zich in Hasselt domiciliëren, ongeacht op welke campus ze onderwijs volgen. Ze dienen echter aan een aantal voorwaarden te voldoen: een eigen inkomen kunnen aantonen (bijvoorbeeld uitkering OCMW), een huurcontract en het schriftelijk akkoord van de verhuurder kunnen voorleggen en voltijds dagonderwijs volgen aan één van de drie instellingen. Indien je hiervoor in aanmerking wilt komen, moet je bij de dienst huisvesting van de stad Hasselt de nodige documenten kunnen voorleggen die bewijzen dat je aan de bovenvernoemde voorwaarden voldoet. Studenten kunnen geen domicilie op het kotadres nemen in Diepenbeek en Genk.

Meer informatie kan je altijd terugvinden in de brochure 'Op Kot'.

Samenvatting

Header opstelling
Center

Andere instellingen

< naar structuur overzicht